INOMERA ARGE VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş

BAŞVURU FORMU

 

 1. Genel Açıklamalar

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

Bu form Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi uyarınca İnomera Şirketine başvuruda bulunarak bilgi alma hakkınızı kullanımınızda kolaylık sağlamak açısından hazırlanmıştır. Kişisel Verilerinizin işlenme sürecine ve bu formla yapacağınız başvurunuzdan sonraki sürece ilişkin ayrıntılı bilgi için www…………..com.tr web sitesinde yayınlanan “Inomera Arge ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikası”nı (“Politika”) inceleyiniz.

 

 1. Başvuru Usulü

 

KVKK’nın 11. ve 13. maddeleri uyarınca; veri sorumlusu sıfatı taşıyan Şirketimize, KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak işbu formun doldurulması suretiyle veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle:

 • İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs BÜN Teknopark No:106 Bebek – Beşiktaş, İstanbul adresine şahsen başvurarak,
 • İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs BÜN Teknopark No:106 Bebek – Beşiktaş, İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla,
 • İşbu veri sahibi başvuru formunun imzalı bir kopyasını ……@……… e-posta adresine elektronik imzalı olarak,

iletebilirsiniz.

 

 1. Başvuru Sahibi İletişim bilgileri:

 

Bu form ile talep edilen bilgiler, kimliğinizin doğru bir şekilde tespiti, talebiniz ile ilgili detaylı araştırma yapılabilmesi ve başvurunuzun sonucunun tarafınıza iletilmesi için gereklidir (“Amaç”) ve bu Amaçla işlenebilir. Bu nedenle lütfen bilgilerinizi doğru ve eksiksiz olarak iletiniz. Talep edilen kişisel verileriniz, Amacı gerçekleştirmek dışında herhangi bir şekilde kullanılmayacaktır.

 

İsim:  
Soy isim:  
TC Kimlik Numarası:  
Telefon Numarası:  
E-posta:(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)  
Adres:  

 

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 1. Başvuru’nun İçeriği

 

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

 

☐ Müşteri☐ Ziyaretçi

☐ Hissedar

☐ Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar : ………………………………………….

☐ Diğer: ………………………………………………

☐ İş ortağı☐ Çalışan

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih : …………………………………………………………………..

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuzDepartman Adı : ………………………………

İlgili Kişi          :

Konu               : …..…………………………………….…………………………………………………………………

 

 

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Başvuru Sahibinin Talebinin Sonuçlandırılması

 

Niteliğine göre talebiniz, KVKK uyarınca bizlere ulaştığı tarihten itibaren,  en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ve değerlendirmelerimiz, işbu başvuru formundaki seçiminize göre KVKK’nın 13. maddesi uyarınca yazılı veya elektronik ortam vasıtasıyla tarafınıza iletilecektir. Başvuru sonucunun posta, elektronik posta veya faks yöntemlerinden biriyle iletilmesine ilişkin bir tercihiniz varsa, lütfen aşağıda belirtiniz.

 

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
 • Elden teslim almak istiyorum

 

 1. Ekler

 

 • Varsa talebinizi destekleyici belgelerin forma eklenmesi gerekmektedir.
 • Bireysel olarak başvurmanız halinde, kimliğinizi tevsik edici belgelerin (nüfus cüzdan, ehliyet, pasaport vb.) bir suretini/fotokopisini formun ekine ekleyiniz.
 • Başvurunun vekil aracılığıyla yapılması durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin formun ekinde şirketimize iletilmesi zorunludur.
 1. Veri Sahibi Beyanı

 

KVKK uyarınca yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun, yukarıda belirttiğim talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.  Form kapsamında iletmekte olduğum taleplerime ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketinizin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını bildiririm.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kurul’a Şikayette Bulunma Hakkı

 

KVK Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde kişisel veri sahibi, Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikayette bulunabilir.

 

Şirketimize başvuru gerçekleştirilmeden Kurul’a şikayet söz konusu olamayacaktır

 

Başvuranın (Kişisel Veri Sahibi/Vekili)

Adı-Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

 

 

back to top